Matematik, C>B

Tilbage til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Matematik B: I faget matematik på B-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræssonementer og beviser og at at håndtere simple formler. Du vil herunder få indblik i og lære at forstå og bruge matematikkens symbolsprog. Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse. Du lærer fx at benytte simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et talmateriale. Du lærer desuden at gøre rede for geometriske modeller og at løse geometriske problemer og benytte differentialkvotienter. Du får også kendskab til matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling, og til hvordan matematik kan anvendes til at forstå og behandle problemer inden for forskellige fagområder. Du får fx undervisning inden for emneområderne: regningsarternes hierarki, det udvidede potensbegreb, ligningsløsning med analytiske og grafiske metoder og med it-værktøjer formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet, lineære sammenhænge samt potenssammenhænge mellem variable definitioner af differentialkvotienter karakteristiske egenskaber ved lineære funktioner, polynomier samt eksponential-, potens- og logaritmefunktioner monotoniforhold, ekstrema og optimering de elementære funktioner samt anvendelse af integralregning forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter principielle egenskaber ved matematiske modeller Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen. Undervisningen lægger vægt på opgaveløsning som en afgørende støtte for tilegnelsen af begreber, metoder og kompetencer. En stor del er tilrettelagt som projekt- eller emneforløb, og der indgår også gruppearbejde. Du vil blive trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde. I matematik på B-niveau er der en del skriftligt arbejde. Du vil arbejde med it og moderne matematikprogrammer både som værktøj til komplekse beregninger, i eksperimenter og som støtte til den matematiske begrebsdannelse. Eksamen: Eksamen består af en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve er todelt og varer i alt 4 timer. Prøven består af opgaver inden for kernestoffet. Under første del af prøven må der ikke benyttes hjælpemidler. Under anden del af prøven må alle hjælpemidler benyttes undtagen internettet og kommunikation med omverdenen. Den mundtlige prøve er todelt og varer ca. 30 minutter med ca. 30 minutters forberedelsestid. Spørgsmålene bliver offentliggjort i god tid inden og er udformet på baggrund af projektforløb og temaopgaver. Under første del af prøven præsenterer du dit svar på det udtrukne spørgsmål og får uddybende spørgsmål. Anden del former sig som en samtale med udgangspunkt i det overordnede emne.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.